Tämä opetuksen kehittämisen huoneentaulu on lainattu kirjastamme Yhdessä oppiminen – yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet (Hellström-Johnson-Leppilampi-Sahlberg 2015, s. 124).  Mielestäni huoneentaulu on erinomainen lähtökohta koulussa tehtävälle pedagogiselle keskustelulle. Sieltä voivat opettajat yksittäin, parina, tiiminä tai koulukohtaisesti etsiä itselleen kehittämiskohteita yhtä kerrallaan ja ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin niiden pohjalta.

Opetuksen kehittämisen huoneentaulu

1. Jokaisen tulisi antaa suuntautua siihen, mikä häntä itseään eniten kiinnostaa. Sitoutuminen tulee sen avulla.

2. Yhteenkuuluvuuden tunne, me-henki ja positiivinen riippuvuus ovat avainasemassa hyvässä oppimisessa ja opetussuunnitelmatyössä.

3. Kaikesta tekemisestä tulee löytyä merkitys sille, mitä tehdään yhteiseksi hyväksi ja miten se vaikuttaa kokonaisuuteen. Opettajan tehtävänä on löytää merkitys ja tila myös sille, miksi toimitaan niin kuin toimitaan.

4. Opettajan oma esimerkki on kaiken kehittymisen perusta. Se, miten opettaja suhtautuu oppilaisiin, kuinka innostunut hän on työstään ja miten myönteisesti hän suhtautuu eri asioihin, vaikuttaa koko oppimistapahtumaan.

5. Jokaisen oppilaan luonteen hyveet ja vahvuudet pitää pystyä nostamaan esiin. Kaikki kumpuaa siitä, miten opettaja arvostaa oppijoita. Mallin kautta jokaisen arvostus toisia kohtaan ja muiden arvostus itseä kohtaan leviää yhteisössä.

6. Oppilaiden osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön ja vaikuttaminen opetukseen lisää heidän sitoutumistaan opiskeluun ja parantaa oppimistuloksia.

7. Luokassa ja ryhmässä tulee tehdä näkyväksi, että tehdään hyvää toisille. Auttaminen ja keskinäinen kehuminen parantavat ilmapiiriä ja vaikuttavat positiivisesti tuloksiin.

8. Hyvä opiskelukulttuuri rakentuu vähitellen. Jokaisen tunteet vaikuttavat yhteisön tunnelmaan ja sitä kautta opiskeluilmapiiriin.

( Yhdessä oppiminen – yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet 2015, s.124)

 

TEHTÄVÄ

Ottakaa tämä huoneentaulu yhteiseksi kehittämiskohteeksi esim. opettajainkokouksessa. Valitkaa sieltä yhteistoiminnallisin menetelmin jokin koko koulunne yhteinen kehittämiskohde. VIekää sitä eteenpäin sovitun ajan ja jatkakaa sitten toiseksi eniten ääniä saaneesta kohteesta. Älkää kiirehtikö, mutta pitäkää huoli, että prosessi jatkuu!

Tämän käsittelyssä voi soveltaen käyttää hyväksi esim. juoksutusta

Kehittämiskohteiden käsittely II.

 11,148 total views,  8 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!