Olen kerännyt tähän harjoituksia, joiden avulla on mahdollista luoda entistä parempaa oppimisympäristöä, auttaa osallistujia tutustumaan itseensä, asettamaan kehittymistavoitteita (yksityisiä ja yhteisiä).  Toivottavasti saat juonen päästä kiinni niin, että voit kehittää niitä lisää esim. kollegojesi kanssa. 

Nyt on teidän vuoronne. Antakaa oppilaillenne tehtäväksi miettiä aluksi yksi, sitten pareittain ja lopulta ryhmissä jokin/joitakin harjoituksia, jotka edistävät oppimista, auttavat keskittymään, lisäävät opiskelumotivaatiota. Antakaa luovuudelle tilaa ja kokeilkaa hullujakin ideoita. Pitäkää hauskaa, sillä se edistää oppimista! Kiitos Anne Saveliukselle, joka lähetti ensimmäisen oman sovelluksensa. (ks. harjoitus 9)

Sitten kun sinulla, arvoisa lukijani, on joitain tänne sopivia harjoituksia, ottaisin niitä mielelläni vastaan. Kuvailkaa mahdollisimman tarkoin miten homma etenee ja kertokaa, miten se mielestänne toimii, miten sitä voisi kehittää,… Lähettäkää ne sähköpostiini asko@leppilampi.com, jotta voin laittaa ne mukaan tähän koosteeseen kaikkien kokeiltavaksi ja kehitettäväksi. Laita tekijöiden nimet mukaan, jotta voin oheistaa sen julkaisuun mukaan. Kiitos jo ennakkoon!

 Harjoitus 10: Hyvien käytänteiden jakaminen

Tämä harjoitus tuo osallistujat osallistujat henkisesti paikalle, kun tavoitteena on miettiä esim. koulun opetuksen  tai yrityksessä asiakastapaamisen kehittämistä:

1. Jokainen valitsee itselleen parin, jonka kanssa tekee harvoin tai ei koskaan yhteistyötä.
2. Molemmat kertovat opetus-/oppimiskokemuksen (tai kokemuksen hyvästä asiakaskohtaamisesta), jonka aikana oppijat innostuivat todella paljon opiskelemaan ja perustelee miksi. Pari kuuntelee tarkasti ja valmistautuu laittamaan hyvän kiertämään. (5 min)
3. Yhdistetään 2 paria. Jokainen kertoo ryhmässä sen, mitä kuuli pariltaan. Ryhmä pohtii kuulemaansa ja valitsee 3-4 syytä motivoitumiseen. Kukin valmistautuu raportoimaan muille ryhmän valinnat perusteluineen. (10 min)
4. Ryhmissä otetaan jako neljään.
5. Vetäjä kyselee joltain ryhmältä YHDEN motivoimiskeinon (tai hyvän asiakaskohtaamisen) ja perustelun esim. niin, että numero 2 vastaa.
6. Tämä toistetaan muutaman kerran ryhmää vaihtaen niin, että keino/kokemus on joku muu kuin jo mainittu.
7. Keinot kirjataan, jonka jälkeen etsitään 2-3, joita lähdetään testaamaan omassa työssä.
8. Sovitaan milloin asiaan palataan vaihtamaan kokemuksia ja miettimään seuraavia askelia.

Harjoitus 9: Oppilaat suunnittelevat opetusta (by Anne Savelius)

 • Opettaja antaa oppilaille jonkun asian (esim. Euroopan maat, Rooman valtakunta, yhteyttäminen, tms. myös kielten sanojen oppiminen) ja sen osaamisen tavoitteet (sekä mahdollisesti aikataulun).
 • Oppilaiden tehtävä on suunnitella, miten he toimivat/opiskelevat yhdessä niin, että oppivat asian.
 • Jokainen oppilas saa 5 min aikaa miettiä oman ehdotuksen.
 • Sen jälkeen he muodostavat satunnaiset 4 h ryhmät,  joissa jokainen esittelee oman ehdotuksensa.
 • Kun kaikki on kuultu, ryhmä valitsee yhden, jota se kehittää eteenpäin.
 • Tehdään valitusta ehdotuksesta tarkka juoksutus, jonka jokainen kirjaa koneelleen.
 • Opettaja arpoo yhden jokaisesta ryhmästä esittelemään ehdotuksen. Kuullaan jokaisen ryhmän ehdotus.
 • Arvotaan kuulluista yksi, jota testataan luokassa.
 • Arvotaan ryhmä, jonka harjoitus esitetään seuraavalla kerralla.

Jatkotyöskentely:

Sitä mukaan kuin harjoituksia on testattu, ne laitetaan luokan yhteiselle sähköiselle taululle jatkokäyttöä ja -kehittämistä varten. Esiin tulisi erilaisia opiskelu- ja oppimismenetelmiä ja -tapoja – niihin kiinnitetään mielestäni aivan liian vähän huomiota. 

Arviointi:

Oppilaat voisivat myös ehdottaa tai antaa opettajalle erilaisia vaihtoehtoja, miten he haluaisivat osoittaa sitten osaamisensa opiskelun jälkeen.

 

Harjoitus 8: Minä oppijana (eläimenä/hedelmänä)

 • Jokainen valmistautuu yksin kertomaan itsestään parilleen verraten itseään esimerkiksi hedelmään tai eläimeen. Vertauksen voi tehdä esimerkiksi miettimällä miksi eläimeksi/hedelmäksi tuntee itsensä OPPIJANA juuri nyt tai mikä eläin/hedelmä haluaisi olla tai mikä eläin/hedelmä ei missään nimessä haluaisi olla. Kukin kirjaa ajatukset ylös. (2-3 min)
 • Muodostetaan satunnaiset 3-4 hengen ryhmät sovituilla kriteereillä.
 • Kukin kertoo ryhmässään miksi eläimeksi/hedelmäksi tuntee itsensä oppijana ja miksi? Keskustellaan tuntemuksesta muiden esittäessä tarkentavia kysymyksiä. Vetäjä antaa jokaisella aikaa 3-4 minuuttia ja ilmoittaa, kun 1 min. jäljellä. Vetäjä nostaa käden ylös ja kaikki nostavat kätensä ylös merkiksi, että keskustelu loppuu. Vaihdetaan kertojaa.
 • Esittelyn jälkeen jokainen kirjoittaa itsestään tarinan verraten itseään valitsemaansa eläimeen tai hedelmään. Teksti aloitetaan ”Mikä eläin/hedelmä olen oppijana tällä hetkellä ja miksi?”. Kirjoittamisen toinen osio on ”Mikä eläin/hedelmä haluaisin olla ja miksi?”
 • Jatketaan vielä niin, että kukin kertoo omassa ryhmässään pääkohdat omasta kirjoituksestaan.
 • Sovitaan milloin palataan asiaan ja katsotaan miten oppiminen on edennyt kunkin kohdalla.

Harjoitus 7: Mielialasäätiedotus

 • Jokainen valmistautuu esittelemään omaa mielialaansa säätiedotuksen tyyliin ”Tällä hetkellä myrskyää, mutta odotettavissa selkenevää”, ”Aamulla oli aurinkoista, mutta kovaa tuulta” parilleen kirjoittamalla itsestään pienen säätiedotustekstin.
 • Valitaan pari jollain satunnaiskriteerillä.
 • Kukin esittelee parilleen mielialasäänsä. Kuunnellaan aidosti toista ja yritetään tarvittaessa auttaa, että sää paranisi, jos tarvetta on. Pelkkä aito kuunteleminenkin auttaa yleensä paljon. Hyvän sään vallitessa yritetään lisätä hyvää oloa entisestään kuuntelemalla toista ja ottamalla osaa iloon. (noin 5 min).
 • Vaihdetaan paria ja jatketaan. Huomaa, että säätila on saattanut muuttua edellisen keskustelun johdosta. (noin 5 min).
 • Keskustellaan viimeisen parin kanssa, sitten yhdessä, esittelykokemuksesta ja sen vaikutuksesta omaan mielialaan.
 • Voidaan vielä jatkaa yhdessä keskustelua mielialan vaikutuksesta oppimiseen ja siitä miten voisimme auttaa toisiamme hyvän oppimisilmapiirin luomisessa.
 • Kirjataan vinkit omalle koneelle ja/tai yhteiselle seinälle.

Harjoitus 6: Minä ja oppiminen

 • Kukin kirjoittaa lapuille sellaisia kysymyksiä, joihin itse olisi valmis vastaamaan, esimerkiksi
  • Mikä on paras hetki opiskella?
  • Miten opin parhaiten?
  • Mitä apuvälineitä/työkaluja käytän opiskellessani?
  • Miten käytän internetiä avussa opiskelussani?
  • Mikä on paras opiskelukanava/-lähde?
  • Mikä merkitys opiskelukavereilla on minulle?
  • Miten voisimme hyödyntää yhteistoiminnallista oppimista entistä paremmin?)
 • Laput laitetaan piirin keskellä olevaan koriin/lakkiin tms.
 • Istutaan ringissä tai pienissä ryhmissä ja nostetaan vuorotellen sattumanvaraisesti yksi kysymys.
 • Keskustellaan ryhmissä ja kukin kertoo vastauksia/omia näkemyksiään/kokemuksiaan.
 • Pysäytetään jossain vaiheessa keskustelu ja vedetään niistä yhteisiä johtopäätöksiä pienissä ryhmissä.
 • Nostetaan seuraava lappu ja jatketaan kuten edellä.
 • Lopuksi keskustellaan ryhmissä, mitkä esille tulleet asiat ovat heidän mielestään tärkeimpiä tämän ryhmän oppimisen kannalta.
 • Kuullaan ryhmien päätelmät ja vedetään niistä johtopäätöksiä yhdessä. Kirjataan asiat ylös.
 • Valitaan jokin yhteinen kehittämiskohde.
 • Sovitaan miten luotua käyttöteoriaa hyödynnetään jatkossa.

Harjoitus 5: Lukemisen edistäminen

Sovitaan ennakkoon, että jokainen tuo yhdessä päätettävälle kokoontumiskerralle jonkin lempikirjansa mukaan ja valmistautuu esittelemään sen pienissä ryhmissä.

 • Tunnin alussa kukin valitsee itselleen parin, jonka kanssa on tehnyt vähiten yhteistyötä.
 • Molemmat esittelevät kirjansa ja kertovat, miksi se kannattaisi lukea. Kumpikin tekee muistiinpanoja kuulemastaan.
 • Esitellään kirja 2-3 kertaa eri pareille. Kirjaaminen jatkuu.
 • Kukin valitsee kuulemistaan kirjoista sen, joka kiinnosti eniten ja valmistautuu kertomaan sen muille.
 • Muodostetaan 4 hengen ryhmät niin, etteivät ryhmän jäsenet ole vielä kohdanneet toisiaan sillä tunnilla.
 • Kukin esittelee ryhmässä yhden kirjan (4 x 2-3 min, aikaraja tilanteen mukaan). Annetaan mahdollisuus keskusteluun esityksen aikana.
 • Kukin valitsee kirjan, jonka mieluiten lukisi.
 • Vetäjä kysyy muutamilta oppilailta, minkä kirjan valitsi ja miksi.
 • Sovitaan, että kukin kirjoittaa esittelemänsä kirjan yhteisesti sovittuun paikkaan, että kukin voi tarkistaa sen nimen myöhemmin.
 • Lopuksi  vedetään tunti yhteen ja kysellään, innostuivatko oppilaat lukemisesta tms.

Harjoitus 4: Materiaalin kerääminen

Valmistautuminen harjoitukseen:

 • Sovitaan edellisen tunnin aikana, että jokainen etsii seuraavaan tapaamiseen mennessä 2-3 opiskeltavaan teemaan liittyvää, oppimista tukevaa artikkelia, linkkiä, videota tms.
 • Tehtävän antamisen jälkeen oppijat saavat keskustella pari minuuttia annetusta haasteesta ajatuksella ”onko kysyttävää?”.
 • Varmistetaan yhteiskeskustelun avulla, että jokainen ymmärtää tehtävän. Kysytään pareilta vielä pari esimerkkiä.

Harjoituksen toteutus:

 • Jaetaan porukka satunnaisesti 4 h ryhmiin.
 • Kukin esittelee ryhmässään omat löytönsä. Käydään niistä keskustelua.
 • Ryhmä valitsee 3-4 yhteistä, jotka valmistaudutaan kertomaan muille.
 • Sovitaan ryhmässä kuka on A,B,C ja D.
 • Vetäjä pyytää, että esim. kirjain B esittelee yhden ryhmän valitsemista linkeistä/artikkeleista.
 • Näin edetään ryhmästä toiseen, kunnes jokainen B on esitellyt yhden.
 • Jos vielä esittelemättömiä löytöjä, C:t jatkavat jne.
 • Käydään vetäjän johdolla aineisto läpi ja sovitaan miten sitä hyödynnetään opiskelussa.
 • Sovitaan mihin materiaali laitetaan kaikkien käytettäväksi.
 • Jatketaan myöhemmin samalla tekniikalla tavoitteena, että kukin oppii havainnoimaan lukemaansa ja etsimään opiskelua tukevaa materiaalia.

Harjoitus 3: Osaamisen kartoitus

 • Kuunnellaan rauhallista musiikkia. Kävellään ympyrää. Musiikin tauottua keskustellaan (1-2 min) uudesta opiskeltavasta teemasta (esim. Millainen on hyvin toimiva ryhmä?). Kun musiikki jatkuu, jokainen lähtee liikkeelle ja ottaa uuden parin musiikin tauottua. Näin tehdään vielä x kertaa.
 • Muodostetaan 4 hengen ryhmät (seisten) ja sovitaan niissä 3-4 asiaa, jotka valmistaudutaan esittelemään muille yhteisessä koonnissa.
 • Vetäjä pyytää, että ryhmissä otetaan luku neljään. Sen jälkeen hän kysyy vuorollaan eri ryhmiltä (esim. luku 3 vastaa) yhden asian, joka kirjataan näkyviin. Näin jatketaan, kunnes kaikki on sanottu.
 • Opettaja vetää asiat yhteen, kommentoi kuultua ja kertoo jakson tavoitteet.
 • Aloitetaan (yhteistoiminnallinen) opetus.

Harjoitus 2: Onnistumisen elämyksien jakaminen

 • Jokainen miettii mielessään mielestään onnistunutta esiintymiskokemusta, oppimiskokemusta tai kirjoittamiskokemusta (esimerkiksi mieleen jääneitä kirjoitelmien aiheita, kirjoitelmien tehtävänantotapoja, vaikkapa kuvan pohjalta kirjoittamista, mieluisia kirjoittamispaikkoja jne.,)
 • Kun sovittu aika on kulunut, kokemus kerrotaan sattumanvaraisesti valitulle (tai arvotulle) parille.
 • Lopuksi muodostetaan neljän hengen ryhmiä ja esitellään ryhmässä onnistuneita kokemuksia.
 • Jos halutaan, niitä voidaan lopuksi kertoa koko ryhmälle.
 • Sen jälkeen luodaan yhteistä käyttöteoriaa esim. siitä, millaisia oppimiskokemuksia haluaisimme, miten oppisimme parhaiten, miten voisimme auttaa toisiamme oppimaan,…

Harjoitus 1: Tavoitteiden määrittäminen

 • Kuunnellaan rauhallista musiikkia. Kävellään ympyrää. Musiikin tauottua jokainen ottaa itselleen parin. Parit esittäytyvät kertomalla oman nimensä.
 • Sen jälkeen keskustellaan (1-2 min) esim. teemasta ”mitä odotuksia minulla on alkaneen kurssin suhteen?”
 • Kun musiikki jatkuu, jokainen lähtee liikkeelle ja ottaa uuden parin musiikin tauottua. Keskustellaan samasta teemasta. Näin tehdään vielä x kertaa.
 • Muodostetaan 4 hengen ryhmät (seisten) ja sovitaan niissä 3-4 yhteistä odotusta, jotka valmistaudutaan esittelemään muille yhteisessä koonnissa.
 • Vetäjä pyytää, että ryhmissä otetaan luku neljään. Sen jälkeen hän kysyy vuorollaan eri ryhmiltä (esim. luku 3 vastaa) yhden odotuksen, joka kirjataan näkyviin. Näin jatketaan, kunnes kaikki on sanottu.
 •  Aloitetaan (yhteistoiminnallinen) opiskelu määrittelemällä yhteiset tavoitteet kirjattuja odotuksia hyödyntäen.

 13,050 total views,  4 views today

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!