Olin mukana edellisen opetussuunnitelmaprosessin arvioinnissa, jonka pohjalta syntyi kaikkien aikojen paras ja vaativin OPS. Arvioinnissa kävi ilmi, että opettajat kokivat vallitsevaan oppimiskäsitykseen liittyvät asiat yhtenä haastavimmista teemoista opetussuunnitelman toteuttamisessa. Myös kokemus on osoittanut, että kouluissa käydään aivan liian vähän pedagogista keskustelua. Herää tietysti kysymys, mistä on kysymys? Miksi pedagogiikasta puhuminen kollegoiden kanssa koetaan niin vaikeaksi ja vieraaksi? Usein hidasteena on, että koulun toimintakulttuuriin ei ole koskaan kuulunut aito, reflektoiva pedagoginen keskustelu, jossa vallitsevat käytänteet haastetaan aidosti. Mitä asialle voisi tehdä?

Esittelen tässä toimintaohje-esimerkissä helpohkon tavan saada koko opettajakunta ottamaan uuden OPS:n esiin ja etsimään siitä sovelluksia opetuksen kehittämiseen. Juoksutuksessa on käytetty hyväksi yhteistoiminnallisen oppimisen eri vaiheita (ks. yhteistoiminnallisen oppimisprosessin suunnittelu). Samalla tämä on yksi esimerkki näyttelykävelyn soveltamisesta henkilöstön kehittämiseen.

 

Työskentely-ympäristön luominen

Materiaalit: Pedagogiseen keskusteluun liittyvät tekstit (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, fläppipaperia, tussit, maalarinteippiä.

Fyysinen ympäristö: Huone ja käytävä tai iso opiskelutila (esim. liikuntasali) näyttelykävelyä varten.

Ryhmäjako: Tämä ohje on suunniteltu 16-20 hengen kokoonpanolle, joten osallistujat jaetaan 4 ryhmään (A,B,C ja D) satunnaisesti (esim. ”jako neljään”). Ryhmäjaot vaativat erityisen huolellista ennakkosuunnittelua, jotta jokainen kuulee kaikki ryhmänsä esitykset. Tärkeintä on huomata, että näyttelykävelyn alkaessa jokaisen ”taulun” ääressä tulee olla jokaisen asiantuntijaryhmän edustaja. Muuten kaikki eivät pääse tutustumaan jokaiseen fläppiin.

Pelisääntö: jokaisen osallistuminen, kädennosto

Aikavaraus: 1,5-3 tuntia.

 

Tavoitteet

Tilaisuuden vetäjä pohjustaa opiskeltavan asiakokonaisuuden. Hän esittelee opetussuunnitelmien perusteissa olevan osion ja kertoo, että tavoitteena on

 1. käydä keskustelua opetuksen toteuttamisen perusteista.
 2. luoda opettajakunnalle yhteinen näkemys koulun pedagogista toimintaa ohjaavista teoreettisista perusteista.
 3. käynnistää jatkuva pedagoginen keskustelu.
 4. luoda pohjaa jatkuvalle OPS:n kehittämisprosessille.


Työskentelyvaihe

 1. Vetäjä esittelee näyttelykävelyn etenemiskaavion (ks. kuvio yllä) ja kertoo työskentelyn vaiheet. Korostetaan, että jokainen on vastuussa oman osuutensa opettamisesta muille, joten ”peukalokyytiläisiä” ei sallita.
 2. Ryhmille esitellään ne OPS:n yleisen osion sivut (1-3), joihin niiden tulee tutustua (A ryhmälle sivut X.1, B:lle X.2., C:lle X.3 ja D:lle X.4).
 3. Jokainen lukee materiaalin huolellisesti läpi, etsii sieltä mielestään tärkeimmät asiat ja luonnostelee niitä kuvion tai piirroksen muotoon (n. 10 min).
 4. Ryhmät keskustelevat sisällöstä ja kuulevat jokaisen jäsenensä mielipiteet ja visualisointiehdotuksen (10-15 min).
 5. Ryhmä päättää ne asiat, jotka he haluavat välittää muille.
 6. Sovitaan visualisoinnista; piirros, kaavio tms. Tämä vaihe on todella tärkeä viestin perille menon kannalta.
 7. Piirretään ja kirjoitetaan fläpille olennaiset seikat ja varmistetaan, että jokainen osaa esittää ne muille näyttelykävelyn aikana.
 8. Ripustetaan fläpit seinälle vetäjän osoittamiin paikkoihin järjestykseen A, B, C ja D. Jos osallistujia riittää esim. 8 ryhmään (vähintään 32), muodostetaan 2 erillistä suurryhmää, joissa molemmissa toteutetaan oma näyttelykävely.
 9. Jakaudutaan sekaryhmiin siten, että jokaiseen ryhmään tulee edustaja ryhmistä A, B, C ja D.
 10. Aloitetaan esitykset siten, että jokaisen taulun edessä sen tekemiseen osallistunut henkilö (tai henkilöt) esittelee fläpin sisällön. Sovitaan ajaksi n. 5-10 minuuttia kokonaisaikataulusta riippuen.
 11. Siirrytään (kaikki ryhmät yhtaikaa) oman ryhmän kanssa seuraavan taulun eteen, aloitetaan uusi esitys jne., kunnes jokainen on tutustunut kaikkiin tauluihin.

 

Kokemusten jakaminen, arviointi, soveltaminen ja jatkon suunnittelu

 1. Keskustellaan aluksi omissa ryhmissä, miltä työskentely tuntui. Mitä havaitsit itsestäsi ja muista?
 2. Mietitään myös, kuinka tehokasta työskentely oli, miten se liittyi nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen ja kuinka hyvin se vastasi opetussuunnitelman perusteiden tekstiä? Kirjataan fläpille, koneelle tms. ja havaintoja.
 3. Pohditaan missä muualla näyttelykävelyä voisi käyttää.

 

Jos aikaa jää 

 1. Jakaudutaan uusiin tarkoituksenmukaisiin ryhmiin (esim. samaa luokkaa/ryhmää opettavat tai saman luokka-asteen opettajat), joissa suunnitellaan näyttelykävelymenetelmän käyttämistä jossain todellisessa tilanteessa.
 2. Kukin ryhmä esittelee suunnitelmansa muille.
 3. Päätetään miten jatketaan.

 

 

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!