Tässä on esimerkkinä palapeli 3. Taitava opettaja varioi erilaisia menetelmiä tilanteen mukaan. Pääasia on, että kaikki yhteistoiminnallisen oppimisen 5 keskeistä periaatetta ovat mukana opetusjakson aikana. Menetelmiä valittaessa on hyvä pitää tavoitteena, että oppilailla on riittävät valmiudet harjoiteltavan menetelmän käyttämiseen. Siksi pitää edetä helposta yhä vaativampaan. Onnistumisen elämykset ruokkivat kokeilemaan uutta ja uutta.

(Opiskeluympäristön luominen ja tavoitteiden määrittäminen tehdään tässä esimerkissä edellisen tunnin lopussa.)

Opiskeluympäristön luominen

 Materiaali: Tunnin aikana opiskeltavat tekstit (4 erilaista, samaan teemaan liittyvää), muistiinpanovälineet, (fläppi)taulu.

Fyysinen ympäristö: Siirretään pöydät huoneen seinustalle ja asetetaan tuolit keskiosaan.

Ryhmäjako: Jaetaan oppijat opiskeluvaiheessa 4 hengenryhmiin.

Pelisääntö:

  • Kädennosto eli kun opettaja nostaa käden ylös, jokainen nostaa käden ylös merkiksi, että keskustelu loppuu.
  • Jokainen on valmis raportoimaan.

Aikavaraus: noin 45 min

Tavoitteiden määrittäminen

A) Kouluttaja ilmoittaa, että tämän jakson tavoitteena on tutustua…

B) Sovitaan ryhmien nimet (A, B, C, D). Opiskelijamäärästä riippuen saattaa tulla useita samannimisiä ryhmiä.

C) Keskustellaan aluksi ryhmissä ja sitten yhdessä siitä, mitä oppijat tietävät opiskeltavasta teemasta entuudestaan.

D) Kirjataan muutamia asioita taululle tai fläpille.

E) Keskustellaan ryhmissä, mitä kukin haluaisi tietää opiskeltavasta asiasta. Ryhmä laatii 4 kysymystä.

F) Kirjataan asiat kysymysmuodossa fläpille tai sähköiselle taululle.

G) Päätetään, että A-ryhmät opiskelevat osion x, B-ryhmät osion y jne.

H) Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan materiaalimestarin, jonka tehtävä on huolehtia, että jokainen saa ryhmälle tulevat kysymykset hyvissä ajoin ennen seuraavaa tuntia.

I) Kouluttaja ilmoittaa, että hän luokittelee esiin nousseet kysymykset kunkin ryhmän aineiston perusteella ja jakaa ne myöhemmin materiaalimestarien välityksellä jokaiselle. Mikäli kysymyksiin ei löydy vastausta jaetusta materiaalista, kouluttaja antaa ryhmille harkintansa mukaan lisäaineistoa ongelmien ratkaisemiseksi.

J) Kouluttaja lajittelee kysymykset ennen seuraavaa tuntia.

Sovitaan aika, jolloin kunkin ryhmän materiaalimestari hakee ryhmän aineistoon liittyvät kysymykset ja lisämateriaalin sekä toimittaa ne ennakkoon kotitehtäväksi ryhmän jäsenille. (Jos käytössä sähköinen oppimisympäristö, kouluttaja laittaa materiaalin sitä kautta kaikille tiedoksi.)

TÄMÄ TUNTI ALKAA TÄSTÄ…

Lämmittely

Jokaiselle jaetaan ”Oletko hyvä kuuntelija-moniste).  Luetaan se ja merkitään 3 kohtaa, joissa itse on hyvä ja 3 kohtaa, joissa itsellä on parantamista. Kerrotaan 3-4 hengen ryhmässä muille omat hyvät ja parannettavat kohdat. Keskustellaan siitä, miten ne ilmenevät. Jokainen päättää muutaman konkreettisen asian, joita tänään yrittää parantaa. Näihin palataan ajoittain opiskelujakson aikana ja lopussa.

Opiskeluvaihe

(Kouluttaja ilmoittaa tunnin rakenteen ja kuhunkin osioon käytettävissä olevan ajan.)

A) Oppijat jakautuvat tehtävänsä mukaisiin asiantuntijaryhmiin. Ryhmät vertaavat kunkin löytämiä vastauksia, laativat niiden pohjalta yhteisen opetusmateriaalin ja valmistautuvat (kouluttajan avulla) opetustuokioon. Opiskelijoita kehotetaan käyttämään visualisointia apuna opetuksessa.

B) Kouluttaja kannustaa oppijoita kysymään ja tarkistamaan, että jokainen kykenee opettamaan keskeiset sisällöt ja osaa selittää vastaukset kysymyksiin kuvien ja piirrosten avulla.

C) Jakaudutaan sekaryhmiin siten, että jokaisessa ryhmässä on A, B, C ja D.

D) Jokainen opettaa oman osa-alueensa ja kertoo vastaukset edellisellä kerralla laadittuihin kysymyksiin.

E) Palataan takaisin asiantuntijaryhmiin ja käydään keskustellen läpi vaiheittain jokaisen ryhmän teemat ja vastaukset. Tehdään näistä synteesiä omiin vihkoihin/koneelle.

F) Käydään yhteiskeskustelu vaihe kerrallaan ja keskustellaan ryhmien yhteenvedoista, sovelluksista ja oivalluksista. Kukin kirjaa niitä ylös.

G) Päätetään järjestää seuraavalla tunnilla yksilöllinen testi, jossa jokainen ryhmän jäsen saa sen yksilöiden arvosanojen keskiarvon mukaisen numeron.

Kokemusten jakaminen

A) Keskustellaan ryhmissä, miltä työskentely tuntui. Mitä havaitsit itsestäsi ja muista?

B) Miten visualisointi auttoi? Miten sitä voisi kehittää? Millaisesta kuvasta kukin oppi parhaiten?

C) Edistikö yhdessä tekeminen ja yksilöllinen ennakkovalmistautuminen oppimista? Mikä auttoi kutakin oppimaan työskentelyn aikana. Mistä arvelette sen johtuvan? Mitä johtopäätöksiä tästä voi tehdä jatkoa ajatellen?

Tavoitteiden arviointi

Ryhmäkohtainen arviointi

Ryhmät arvioivat oppimisjaksoa kokonaisuutena ja pohtivat, miten kukin oppi ja miten muuttaisivat jatkossa toimintaansa, jotta he oppisivat vielä paremmin. Arvioidaan myös jokaisen omaa panosta ryhmän työskentelyvaiheessa. Mitä opimme? Oppiko jokainen varmasti tärkeimmät asiat? Miten ryhmämme työskentely onnistui? Mitä voisi tehdä toisin?

Yhteinen arviointikeskustelu

Miten työskentely mielestänne sujui? Mitä kannattaa jatkossa huomioida tai tehdä toisin? Oppiko jokainen mielestänne tärkeimmät asiat? Miten koko ryhmän työskentely onnistui? Mitä voisi tehdä jatkossa toisin?

Jatkon suunnittelu ja kotitehtävät

A) Sovitaan, että kukin valmistautuu myöhemmin pidettävään kokeeseen oman asiantuntijaryhmänsä kanssa käyttäen apuna materiaalin lisäksi ryhmän jokaisen oppijan muistiinpanoja.

B) Mitä haluaisimme jatkossa oppia asiasta lisää?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!