Esittelen sivustossani 4 erilaista palapelimallia. Tässä on niistä ensimmäinen ja yksinkertaisin.

Opiskeluympäristön luominen

Materiaali: Opiskeltava teksti (ei liian vaikea tai liian pitkä!), muistiinpanovälineet, (fläppi)taulu.

Fyysinen ympäristö: Mieluiten tila, jossa ainoastaan tuolit ja pienet pöydät.

Ryhmäjako: Muodostetaan parit siten, että kukin työskentelee sellaisten kanssa, joiden kanssa on tehnyt vasta vähän yhteistyötä.

Pelisääntö: kädennosto

Aikavaraus: noin 50 min

Lämmittely

Otetaan itselle pari, jota ei tunneta hyvin. Mietitään itsestä joitakin positiivia piirteitä ja mitä osataan tehdä hyvin. Kerrotaan niistä 1 min. ajan liioitellen parille. Vaihdetaan

rooleja. Ohjaaja kannustaa liioittelemaan omista vahvuuksista kerrottaessa. Jaetaan kokemukset, miltä tuntui kehua itseä ja miltä minuutin aika tuntui.

Tavoitteiden määrittäminen

A) Keskustellaan yhdessä siitä, millaista tietoa opiskelijoilla on opiskeltavasta asiasta. Kirjataan muutamia asioita taululle tai flapille. Mietitään pareittain asioita, joita halutaan oppia teemakokonaisuudesta. Kirjataan ne kysymyksen muotoon.

B) Kirjoitetaan parien kysymykset (fläppi)taululle

C) Kouluttaja ilmoittaa, että tavoitteena on paitsi materiaaliin liittyvän asiakokonaisuuden myös sosiaalisten taitojen opiskelu. Päätetään yhdessä, mitä sosiaalisia taitoja harjoitellaan

D) Luodaan sosiaalisten taitojen opiskelulle onnistumisen kriteerit, so. mistä huomaamme, että olemme päässeet tavoitteeseemme?  (Onnistumisen kriteerien luomisesta tulee myöhemmin esimerkki tänne sivustoon.?

E) Sovitaan kuhunkin vaiheeseen käytettävästä ajasta, esitystavasta ja arvioinnista. Tässä vaiheessa voidaan ohjata opiskelijoita yhteiseen vastuuseen sopimalla, että A-opiskelijalta tullaan myöhemmin kysymään niitä asioita, jotka kuuluvat alunperin B:n alueeseen ja päinvastoin.

Opiskeluvaihe

A) Sovitaan kumpi pareista on A ja kumpi B. He jakavat opiskeltavan materiaalin kahteen osaan. Periaatteena on, että kumpikin perehtyy omaan osaansa niin hyvin, että ymmärtää sen ja kykenee opettamaan oppimansa myös toiselle osapuolelle (tämän vaiheen voi joskus antaa myös kotitehtäväksi)

B) Tämän jälkeen parit hajaantuvat ja etsivät itselleen uuden parin, jolla on nyt sama tunnus kuin itsellä. Uuden parin kanssa opiskellaan oma aihepiiri ja suunnitellaan miten

se opetetaan omille pareille. Jos kirjoitus on pitkä, voi olla järkevää lukea aina pieni pätkä itsenäisesti ja kumpikin kertoo sitten vuorotellen oleelliset asiat. Molemmat tekevät muistiinpanoja lukemisen aikana. Tekstistä etsitään sen pääasiat sekä tehdään tiivistelmiä, kaavioita, kuvia jne. esityksen tueksi. Varmistetaan, että molemmat osaavat esittää asian vastaparilleen

C) Konsultointivaiheen jälkeen parit palaavat alkuperäiseen kokoonpanoonsa ja opettavat parilleen oppimansa asiat.

D) Parit yhdistetään 4 hengen ryhmiksi, jotka joko a) keskustelevat vapaasti asiasisällöstä ja esittelevät samalla havaintojaan tai b) miettivät vastauksia kouluttajan tekemiin kysymyksiin.

Kokemusten jakaminen

A) Keskustellaan ryhmissä miltä työskentely tuntui. Mitä havaitsit itsestäsi ja muista?

B) Edistikö yhdessä tekeminen oppimista? Mikä auttoi kutakin oppimaan työskentelyn aikana. Mistä arvelette sen johtuvan? Mitä johtopäätöksiä tästä voi tehdä jatkoa ajatellen?

C) Palautetaan mieleen, mitä sosiaalisia taitoja harjoiteltiin työskentelyn aikana. Mitä opin itsestäni kyseisen sosiaalisen taidon suhteen? Kirjataan yksilölliset havainnot opiskelupäiväkirjaan.

Tavoitteiden arviointi

Parikohtainen arviointi

Mitä opimme? Oppiko kumpikin varmasti tärkeimmät asiat? Miten parimme valitsemat asiat poikkesivat yhteisessä koonnissa tärkeiksi nousseista kohdista? Miksi?

Yhteinen arviointi keskustelu

Miten työskentely mielestänne sujui? Osallistuivatko kaikki? Miksi? Mikä on konsultaatiovaiheen merkitys? Mitä kannattaa jatkossa huomioida tai tehdä toisin? Käydään vielä alussa sovittujen sosiaalisten taitojen tavoitteiden opiskelun arvioimiseksi luotujen onnistumisen kriteerien perusteella keskustelua (ensin ryhmissä, sitten yhdessä) siitä, miten toteutuivat. Mihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota? Mitä kriteereitä keksimme lisää?

Johtopäätösten tekeminen ja jatkon suunnittelu

A) Mitä työskentely opetti? Mitä haluaisimme jatkossa oppia asiasta lisää?

B) Päätetään, että parit tekevät aineistosta kysymyksiä tunnin lopuksi ja kirjoittavat ne paperilapulle. Kerätään laput ja sovitaan pari, joka kirjoittaa kysymykset puhtaaksi Päätetään pitää myöhemmin koe niiden ja kouluttajan laatimien kysymysten pohjalta.

C) Parit miettivät, miten asiaa työstetään eteenpäin. Päätetään niiden esitysten pohjalta yhdessä jatkotoimenpiteet.

 

© Asko Leppilampi & Ulla Piekkari OPITAAN YHDESSÄ . Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti

 

Loading

Jos koet tämän artikkelin hyödylliseksi, ole hyvä ja jaa sitä eteenpäin, kiitos!